Kontakt


KREMS

Hafenstraße 12/2
3500 Krems

Telefonnummer
Tel:+436649146889

E-Mail
shiatsu@bettinabogner.at


TURNAU

Marktplatz 17b
8625 Turnau

Telefonnummer
tel:+436649146889

E-Mail
shiatsu@bettinabogner.at